La Vie coaching & counseling hanteert voor coaching/counseling de volgende voorwaarden, die bij elk nieuw traject in een counsellingsovereenkomst worden vastgelegd.

 • De coaching/counseling zal bestaan uit één of meerdere ‘intakegesprekken’, gevolgd door ‘vervolggesprekken’. Deze gesprekken duren ongeveer een tot anderhalf uur en worden hierna ‘sessies’ genoemd.
 • Het aantal sessies wordt nader overeen gekomen en in overleg met de cliënt bepaald.
 • Een bericht van verhindering door of namens de cliënt dient de counselor tijdig, uiterlijk vierentwintig uur voor de betreffende sessie, te bereiken.
 • Annulering van een sessie is tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos, daarna zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
 • Na wegblijven van de cliënt bij een sessie, zonder bericht van verhindering heeft de counselor het recht om de betreffende sessie alsnog aan cliënt in rekening te brengen.
 • Voor actuele tarieven zie laviecoaching-counseling.nl/tarieven. Het tarief voor counseling is vrijgesteld van BTW.
 • Na iedere sessie ontvang de cliënt een factuur in PDF formaat, via de mail. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden via bankoverschrijving.
 • Eventuele rechtmatige prijsveranderingen zullen uiterlijk twee weken vooraf aan een sessie door de counselor aan de cliënt worden medegedeeld.
 • De counselor is geregistreerd als Register Counselor A bij de ‘Algemene Beroepsvereniging voor Counselling’onder nummer: 117595.
 • De counselor is geregistreerd Registertherapeut bij het ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ), onder nummer: 301455R.
 • De counselor is aangesloten bij de Geschilleninstantie ‘Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen’ (SCAG) onder nummer: 14490
 • De counselor handelt in overeenstemming met hetgeen is vermeld in de gedragscode van de ‘Algemene Beroepsvereniging voor Counselling’.
 • De counselor acht zich gehouden aan een inspanningsverplichting.
 • De counselor dient alle informatie die hij uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen.
 • De cliënt heeft op zijn verzoek inzage in zijn dossier, voor zover het informatie betreft aangaande de cliënt zelf.
 • Het geven van informatie aan derden geschiedt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Bij een klacht (geschil) overleggen cliënt en counselor eerst met elkaar. Wanneer zij niet tot overeenstemming komen, kan de cliënt zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over de klacht (geschil) is bindend, zowel voor de cliënt als de counselor.
 • De vertegenwoordiger van La Vie coaching & counseling, Caroline Timmermans, heeft zich aangesloten bij de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de ‘Algemene Beroepsvereniging voor Counselling’.