Privacy statement

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In een privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden.

Naam / bedrijf
Caroline Timmermans van La Vie coaching & counseling is werkzaam als supervisor, coach & counselor en biedt in die hoedanigheid supervisie, coaching & counseling aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt La Vie coaching & counseling over uw persoonsgegevens die via de website, e-mail, telefoon en diensten beschikbaar zijn gekomen.

Deze persoonsgegevens betreffen:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens (indien relevant)
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Functie (indien relevant)
 • Werkgever (indien relevant)
 • Huisarts (indien relevant)

Doel verwerkingen
Caroline Timmermans van La Vie coaching & counseling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het bijhouden van een dossier t.b.v. de supervisie, coaching & counseling
 • Voor het sturen van facturen
 • Voor het sturen van informatie en/of wetenswaardigheden t.b.v. de begeleiding
 • Voor het toesturen van een (digitale) nieuwsbrief (indien de klant dit wenst)

Beheer en toegang dossiers

 • M.b.t. counseling geldt het volgende: Voor een goede behandeling/begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als counselor, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde (onderzoeken en) behandelingen/begeleiding.
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, en noodzakelijk zijn voor uw behandeling/begeleiding.
 • Om uw privacy te waarborgen, ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw counselor heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het counselingstraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete en (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw (schriftelijke) toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar bewaard.

Verstrekken aan derden
Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verstrekt aan derden*.
Wanneer in de toekomst uw persoonsgegevens aan een derde partij worden verstrekt, wordt  d.m.v. een verwerkingsovereenkomst, er voor gezorgd dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
* Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van de (digitale) nieuwsbrief, de facturen of anderszins.

De factuur
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 1. Uw naam, adres en woonplaats
 2. Uw geboortedatum
 3. De datum van het consult
 4. Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Consult counseling / psychosociale begeleiding’
 5. De kosten van het consult

Inzage en wijzigingen persoonsgegevens
Indien u

 • inzage wilt in uw persoonsgegevens waarover La Vie coaching & counseling beschikt;
 • wijzigingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens;
 • wilt dat uw gegevens niet meer verzameld en gebruikt worden,

dan kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar: info@laviecoaching-counseling.nl.
Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Klachten over de verwerking
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@laviecoaching-counseling.nl en uw klacht kenbaar maken.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.